Pielęgniarstwo

 

  – STUDIA I STOPNIA (Licencjackie)

  • Czas trwania nauki : 3 lata (6 semestrów)

– STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE (Magisterskie)

  • Czas trwania nauki : 2 lata(4 semestry)

 

Kierunek pielęgniarstwo obejmuje zagadnienia dotyczące opieki medycznej jak również pielęgnowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i inwalidztwu oraz opiekę nad przewlekle chorymi, opiekę nad niemowlęciem, kobietą w ciąży, matką karmiącą.

 

W toku studiów Student uzyskuje umiejętności teoretyczne i praktyczne umożliwiające wykonywanie zawodu pielęgniarki w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospitacyjnej, jednostkach systemu Ratownictwa medycznego i Sanatoriach.

 

Absolwenci studiów licencjackich zdobywają wykształcenie umożliwiające podjęcie samodzielnej pracy klinicznej w jednostkach ochrony zdrowia, promocji i edukacji zdrowotnej, nabywają umiejętności w zakresie współdziałania z zespołami opieki zdrowotnej.

 

Absolwenci studiów magisterskich są przygotowani do samodzielnego rozwiązywania problemów pielęgniarskich, kierowania zespołami pielęgniarskimi, wdrażania nowych metod i technik opieki pielęgniarskiej oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych.

 

Studiowanie pielęgniarstwa pozwala na uzyskanie zawodu, któremu zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przypisuje się obecnie funkcje związane z promowaniem zdrowia, prowadzeniem działań profilaktycznych, działań wychowawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych.